حفاظت شده: گاهی کراواتی لب پنجره انتظارم را می‌کشد

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

منتشرشده توسط

سعید

آدم ساده‌ای که دوست دارد بخواند، سفر کند، تماشا کند و کنار آن‌هایی باشد که دوستشان دارد.